Government

Namn Tfn Epost Webbadress
ALKOHOLSORTIMENTSNÄMNDEN 08-7000800 registratur@kammarkollegiet.se www.kammarkollegiet.se/rattsavdelningen/alkoholsortimentsnamnden
ALLMÄNNA REKLAMATIONSNÄMNDEN 08-50886000 arn@arn.se www.arn.se
ANSVARSNÄMNDEN FÖR DJURENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD www.vetansvar.se/introsida/startsida.4.778a5d1001f29869a7fff2121.html
ARBETSFÖRMEDLINGEN 0771-600000 registrator@arbetsformedlingen.se www.arbetsformedlingen.se
ARBETSGIVARVERKET 08-7001300 registrator@arbetsgivarverket.se www.arbetsgivarverket.se
ARBETSMILJÖVERKET (AV) 010-7309000 arbetsmiljoverket@av.se www.av.se
ARVFONDSDELEGATIONEN 08-7000800 info@arvsfonden.se www.arvsfonden.se
BARNOMBUDSMANNEN 08-6922950 info@barnombudsmannen.se www.barnombudsmannen.se
BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA 0455-385000 info@bth.se www.bth.se
BOKFÖRINGSNÄMNDEN 08-7878028 bfn@bfn.se www.bfn.se
BOLAGSVERKET 0771-670670 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se
BOVERKET 0455-353000 registraturen@boverket.se www.boverket.se
BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 08-52758400 info@bra.se www.bra.se
BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 090-708200 registrator@brottsoffermyndigheten.se www.brottsoffermyndigheten.se
CENTRALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN 08-54677610 kansli@cepn.se www.epn.se
CENTRALA STUDIESTÖDSNÄMNDEN 060-186000 registrator@csn.se www.csn.se
DATAINSPEKTIONEN datainspektionen@datainspektionen.se www.datainspektionen.se
DELEGATIONEN FÖR FOLKRÄTTSLIG GRANSKNING AV VAPENPROJEKT
DELEGATIONEN MOT SEGREGATION 010-1407700
DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN 08-12020700 do@do.se www.do.se
DOMARNÄMNDEN 08-56166950 domarnamnden@dom.se www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domarnamnden
E-HÄLSOMYNDIGHETEN 010-4586200 registrator@ehalsomyndigheten.se www.ehalsomyndigheten.se
EKOBROTTSMYNDIGHETEN 010-5629000 huvudregistrator@ekobrottsmyndigheten.se www.ekobrottsmyndigheten.se
EKONOMISTYRNINGSVERKET 08-6904300 registrator@esv.se www.esv.se
E-LEGITIMATIONSNÄMNDEN 010-5742100 kansliet@elegnamnden.se www.elegnamnden.se
ELSÄKERHETSVERKET 010-1680500 registrator@elsakerhetsverket.se www.elsakerhetsverket.se
ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN 016-162700 registrator@ei.se www.energimarknadsinspektionen.se
EXPORTKREDITNÄMNDEN 08-7880000 info@ekn.se www.ekn.se
FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN 010-4580100 registrator@fmi.se www.fmi.se
FIDEIKOMMISSNÄMNDEN 08-7000800 registratur@kammarkollegiet.se www.kammarkollegiet.se/namndmyndigheter/fideikommissnamnden
FINANSINSPEKTIONEN 08-40898000 finansinspektionen@fi.se www.fi.se
FINANSPOLITISKA RÅDET 08-4535990 info@finanspolitiskaradet.se www.finanspolitiskaradet.se
FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN 010-4562300 info@fba.se www.fba.se
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 010-2052000 info@folkhalsomyndigheten.se www.folkhalsomyndigheten.se
FORSKARSKATTENÄMNDEN 010-5747957 kansliet@skatterattsnamnden.se www.forskarskattenamnden.se
FORSKNINGSRÅDET F MILJÖ ARELLA NÄRINGAR OCH SAMH 08-7754000 registrator@formas.se www.formas.se
FORSKNINGSRÅDET FÖR HÄLSA, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD 08-7754070 forte@forte.se www.forte.se
FORTIFIKATIONSVERKET 010-4444000 fortv@fortifikationsverket.se www.fortv.se
FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA 08-7238750 info@levandehistoria.se www.levandehistoria.se
FÖRSVARETS MATERIELVERK 08-7824000 registrator@fmv.se www.fmv.se
FÖRSVARETS RADIOANSTALT 08-4714600 fra@fra.se www.fra.se
FÖRSVARSHÖGSKOLAN 08-55342500 registrator@fhs.se www.fhs.se
FÖRSVARSMAKTEN 08-7887500  exp-hkv@mil.se www.forsvarsmakten.se
FÖRSÄKRINGSKASSAN 08-7869000  huvudkontoret@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se
GENTEKNIKNÄMNDEN 08-50884630 genteknik@genteknik.se www.genteknik.se
GRANSKNINGSNÄMNDEN FÖR FÖRSVARSUPPFINNINGAR
GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN (GIH) 08-12053700 registrator@gih.se www.gih.se
GÖTEBORGS UNIVERSITET 031-7860000 registrator@gu.se www.gu.se
HARPSUNDSNÄMNDEN 0157-60003 per.rudengren@telia.com www.harpsund.se
HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN 010-6986000 havochvatten@havochvatten.se www.havochvatten.se
HÄLSO- u0026amp; SJUKVÅRDENS ANSVARSNÄMND 08-7000800 www.hsan.se
HÖGSKOLAN DALARNA 023-778000 registrator@du.se www.du.se
HÖGSKOLAN I BORÅS 033-4354000 registrator@hb.se www.hb.se
HÖGSKOLAN I GÄVLE 026-648500 registrator@hig.se www.hig.se
HÖGSKOLAN I HALMSTAD 035-167100 registrator@hh.se www.hh.se
HÖGSKOLAN I KRISTIANSTAD 044-2503000 info@hkr.se www.hkr.se
HÖGSKOLAN I SKÖVDE 0500-448000 registrator@his.se www.his.se
HÖGSKOLAN VÄST 0520-223000 servicecenter@hv.se www.hv.se
HÖGSKOLANS AVSKILJANDENÄMND www.han.se
ILO-KOMMITTÉN 08-4051000 a.ilo-kommitten@regeringskansliet.se http://svenskailo-kommitten.se
INSPEKTIONEN FÖR ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRING 0150-487000 iaf@iaf.se www.iaf.se
INSPEKTIONEN FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN 08-58001500 registrator@inspsf.se www.inspsf.se
INSPEKTIONEN FÖR STRATEGISKA PRODUKTER 08-4063100 registrator@isp.se www.isp.se
INSPEKTIONEN FÖR VÅRD OCH OMSORG 010-7885000 registrator@ivo.se www.ivo.se
INSTITUTET FÖR ARBETSMARKNADS-OCH UTBILDNINGSPOLITISK UTVÄRDERING 018-4717070 ifau@ifau.uu.se www.ifau.se
INSTITUTET FÖR RYMDFYSIK 0980-79000 irf@irf.se www.irf.se
INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN 0200-283333 registrator@sprakochfolkminnen.se  www.sprakochfolkminnen.se
JUSTITIEKANSLERN 08-4051000 registrator@jk.se www.jk.se
JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETEN 031-3929000
KAMMARKOLLEGIET 08-7000800 registratur@kammarkollegiet.se www.kammarkollegiet.se
KARLSTADS UNIVERSITET 054-7001000 information@kau.se www.kau.se
KAROLINSKA INSTITUTET 08-52480000 info@ki.se www.ki.se
KEMIKALIEINSPEKTIONEN 08-51941100 kemi@kemi.se www.kemi.se
KLIMATPOLITISKA RÅDET www.formas.se/Om-Formas/Klimatpolitiska-radet
KOMMERSKOLLEGIUM 08-6904800 registrator@kommers.se www.kommers.se
KONJUNKTURINSTITUTET 08-4535900 registrator@konj.se www.konj.se
KONKURRENSVERKET 08-7001600 konkurrensverket@kkv.se www.konkurrensverket.se
KONSTFACK 08-4504100 registrator@konstfack.se www.konstfack.se
KONSTNÄRSNÄMNDEN 08-50655000 info@konstnarsnamnden.se www.konstnarsnamnden.se
KONSUMENTVERKET 0771-423300 konsumentverket@konsumentverket.se www.konsumentverket.se
KRIGSFÖRSÄKRINGSNÄMNDEN 08-7878000 http://www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/krigsforsakringsnamnden/
KRIMINALVÅRDEN 077-2280800 hk@kriminalvarden.se www.kriminalvarden.se
KRONOFOGDEMYNDIGHETEN 0771-737300 kronofogdemyndigheten@kronofogden.se www.kronofogden.se
KUNGLIGA BIBLIOTEKET 010-7093000 kungl.biblioteket@kb.se www.kb.se
KUNGLIGA KONSTHÖGSKOLAN 08-6144000 info@kkh.se www.kkh.se
KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN 08-161800 registrator@kmh.se www.kmh.se
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 08-7906000 info@kth.se www.kth.se
KUSTBEVAKNINGEN 0776-707000 registrator@kustbevakningen.se www.kustbevakningen.se
KÄRNAVFALLSFONDEN 08-7000800 karnavfallsfonden@kammarkollegiet.se www.karnavfallsfonden.se
LAGRÅDET 08-56166600 lagradet@dom.se www.lagradet.se
LANTMÄTERIET 0771-636363 www.lantmateriet.se
LINKÖPINGS UNIVERSITET 013-281000 registrator@liu.se www.liu.se
LINNÉUNIVERSITETET 0772-288000 info@lnu.se www.linneuniversitetet.se
LIVRUSTKAMMAREN OCH SKOKLOSTERS SLOTT MED STIFTELSEN HALLWYLSKA MUSEET 08-4023000 registrator@lsh.se www.lsh.se
LIVSMEDELSVERKET 018-175500 livsmedelsverket@slv.se www.livsmedelsverket.se
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID BARSEBÄCK www.kavlinge.se/kommunochpolitik/sakerhetochkris/lokalasakerhetsnamndenkso.4.18214b0d140c4bc7c212480.html
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID FORSMARK www.osthammar.se/sv/organisation/namnd/lokala-sakerhetsnamnden/
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID OSKARSHAMN www.oskarshamn.se/mer-om-kommunen/karnenergi-och-karnavfall/lokala-sakerhetsnamnden-vid-oskarshamns-karnkraftverk-och-karnenergiberedskap/
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID RINGHALS www.varberg.se/kommunpolitik/kommunensorganisation/lokalasakerhetsnamnden.4.12d3b98d13f7ba71e5a1edb.html
LOKALA SÄKERHETSNÄMNDEN VID STUDSVIK www.nykoping.se/Kommun–politik/Politik/Namnder/Lokala-Sakerhetsnamnden
LOTTERIINSPEKTIONEN 0152-650100 registrator@lotteriinspektionen.se www.lotteriinspektionen.se
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 0920-491000 registrator@ltu.se www.ltu.se
LUNDS UNIVERSITET 046-2220000 lu@lu.se www.lu.se
LÄKEMEDELSVERKET 018-174600 registrator@mpa.se www.lakemedelsverket.se
LÄNSSTYRELSEN I BLEKINGE LÄN 010-2240000 blekinge@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/blekinge
LÄNSSTYRELSEN I DALARNAS LÄN 010-2250000 dalarna@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/dalarna
LÄNSSTYRELSEN I GOTLANDS LÄN 010-2239000 gotland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/gotland
LÄNSSTYRELSEN I GÄVLEBORGS LÄN 010-2251000 gavleborg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/gavleborg
LÄNSSTYRELSEN I HALLANDS LÄN 010-2243000 halland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/halland
LÄNSSTYRELSEN I JÄMTLANDS LÄN 010-2253000 jamtland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/jamtland
LÄNSSTYRELSEN I JÖNKÖPINGS LÄN 036-395000 jonkoping@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/jonkoping
LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN 010-2238000 kalmar@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kalmar
LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 010-2237000 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg
LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN 010-2255000 Norrbotten@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/norrbotten
LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE LÄN 010-2241000 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane
LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN 010-2231000 stockholm@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/stockholm
LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN 010-2234000 sodermanland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/sodermanland
LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN 010-2233000 uppsala@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/uppsala
LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN 010-2247000 varmland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/varmland
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERBOTTENS LÄN 010-2254000 vasterbotten@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/vasterbotten
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN 0611-349000 vasternorrland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/vasternorrland
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTMANLANDS LÄN 010-2249000 vastmanland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/vastmanland
LÄNSSTYRELSEN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 010-2244000 vastragotaland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN 010-2248000 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro
LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLANDS LÄN 010-2235000 ostergotland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/ostergotland
MALMÖ UNIVERSITET 040-6657000 info@mah.se www.mah.se
MEDLINGSINSTITUTET 08-54529240 info@mi.se www.mi.se
MIGRATIONSVERKET 0771-235235 migrationsverket@migrationsverket.se www.migrationsverket.se
MITTUNIVERSITETET 010-1428000 registrator@miun.se www.miun.se
MODERNA MUSEET 08-52023500 registrator@modernamuseet.se www.modernamuseet.se
MYNDIGHETEN FÖR DELAKTIGHET 08-6008400 info@mfd.se www.mfd.se
MYNDIGHETEN FÖR FAMILJERÄTT OCH FÖRÄLDRASKAPSSTÖD 08-54555680 info@mfof.se www.mfof.se
MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS 08-52802000 info@kulturanalys.se www.kulturanalys.se
MYNDIGHETEN FÖR PRESS, RADIO OCH TV 08-58007000 registrator@mprt.se www.radioochtv.se
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP (MSB) 0771-240240 registrator@msb.se www.msb.se
MYNDIGHETEN FÖR STÖD TILL TROSSAMFUND 08-4536870 info@sst.a.se www.sst.a.se
MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER 08-58002700 info@mtm.se www.mtm.se
MYNDIGHETEN FÖR TILLVÄXTPOLITISKA UTVÄRDERINGAR OCH ANALYSER 010-4474400 info@tillvaxtanalys.se www.tillvaxtanalys.se
MYNDIGHETEN FÖR UNGDOMS-OCH CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR 08-56621900 info@mucf.se www.mucf.se
MYNDIGHETEN FÖR VÅRD- OCH OMSORGSANALYS 08-6904100 registrator@vardanalys.se www.vardanalys.se
MYNDIGHETEN FÖR YRKESHÖGSKOLAN 010-2090100 info@myh.se www.myh.se
MÄLARDALENS HÖGSKOLA 021-101300 info@mdh.se www.mdh.se
NATIONALMUSEUM 08-51954300 registrator@nationalmuseum.se www.nationalmuseum.se
NATURHISTORISKA RIKSMUSEET 08-51954000 registrator@nrm.se www.nrm.se
NATURVÅRDSVERKET 010-6981000 registrator@naturvardsverket.se www.naturvardsverket.se
NORDISKA AFRIKAINSTITUTET 018-4715200 nai@nai.uu.se www.nai.uu.se
NOTARIENÄMNDEN 036-155300 domstolsverket@dom.se www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Notarienamnden
NÄMNDEN FÖR HEMSLÖJDSFRÅGOR 08-6819353 nfh@nfh.se www.nfh.se
NÄMNDEN FÖR STYRELSEREPRESENTATIONSFRÅGOR 08-4051000 www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/namnden-for-styrelserepresentationsfragor
NÄMNDEN MOT DISKRIMINERING 08-56166668 kansliet@namndenmotdiskriminering.se www.namndenmotdiskriminering.se
OLJEKRISNÄMNDEN www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/oljekrisnamnden
PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET 08-7822800 prv@prv.se www.prv.se
PATENTOMBUDSNÄMNDEN 0771-670670 patentombudsnamnden@patentombudsnamnden.se www.bolagsverket.se/om/oss/fler/patentombud
PENSIONSMYNDIGHETEN 0771-771771 registrator@pensionsmyndigheten.se www.pensionsmyndigheten.se
POLARFORSKNINGSSEKRETARIATET 08-4502500 office@polar.se www.polar.se
POLISMYNDIGHETEN 11414 registrator.kansli@polisen.se www.polisen.se
POST- OCH TELESTYRELSEN 08-6785500 pts@pts.se www.pts.se
REGERINGSKANSLIET 08-4051000 registrator@regeringskansliet.se www.regeringen.se/regeringskansliet
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I GÖTEBORG 031-7866821 www.epn.se/goeteborg
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LINKÖPING 013-282776 registrator@linkoping.epn.se www.epn.se/linkoeping/om-naemnden/
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I LUND 046-2224180 registrator@epn.lu.se www.epn.se/lund/om-naemnden/
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I STOCKHOLM 08-52487000 kansli@stockholm.epn.se www.epn.se/stockholm/om-naemnden/
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UMEÅ 090-7867252 epn@adm.umu.se www.epn.se/umeaa/om-naemnden/
REGIONALA ETIKPRÖVNINGSNÄMNDEN I UPPSALA 018-4717401 registrator@uppsala.epn.se www.epn.se/uppsala/om-naemnden/
RESEGARANTINÄMNDEN 08-7000800 www.kammarkollegiet.se
REVISORSINSPEKTIONEN 08-7831870 rn@revisorsnamnden.se www.revisorsnamnden.se
RIKSANTIKVARIEÄMBETET 08-51918000 registrator@raa.se www.raa.se
RIKSARKIVET 010-4767000 riksarkivet@riksarkivet.se www.riksarkivet.se
RIKSDAGENS ARVODESNÄMND riksdagens.arvodesnamnd@riksdagen.se www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-myndigheter-och-namnder/riksdagens-arvodesnamnd
RIKSGÄLDSKONTORET 08-6134500 riksgalden@riksgalden.se www.riksgalden.se
RIKSVÄRDERINGSNÄMNDEN
RYMDSTYRELSEN 08-40907700 rymdstyrelsen@snsb.se www.rymdstyrelsen.se
RÄTTSHJÄLPNÄMNDEN 060-186891 rattshjalpsnamnden@dom.se  www.domstol.se/rattshjalpsnamnden
RÄTTSHJÄLPSMYNDIGHETEN 060-134600 rattshjalpsmyndigheten@dom.se www.rattshjalp.se
RÄTTSMEDICINALVERKET 010-4834100 rmv@rmv.se www.rmv.se
SAMESKOLSTYRELSEN 0971-44200 sameskolstyrelsen@sameskolstyrelsen.se www.sameskolstyrelsen.se
SAMETINGET 0980-78030 kansli@sametinget.se www.sametinget.se
SIDA 08-6985000 sida@sida.se www.sida.se
SKATTERÄTTSNÄMNDEN 010-5747957 kansliet@skatterattsnamnden.se www.skatterattsnamnden.se
SKATTEVERKET 0771-567567 www.skatteverket.se
SKILJENÄMNDEN I VISSA TRYGGHETSFRÅGOR 08-7000800 registratur@kammarkollegiet.se www.kammarkollegiet.se/kammarkollegiet/vi-arbetar-ocksa-med/naemndmyndigheter/skiljenaemnden-i-vissa-trygghetsfragor
SKOGSSTYRELSEN 036-359300 skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se www.skogsstyrelsen.se
SKOLFORSKNINGSINSTITUTET 08-52729800 info@skolfi.se www.skolfi.se
SKOLVÄSENDETS ÖVERKLAGANDENÄMND 08-7297760 overklagandenamnden@overklagandenamnden.se www.overklagandenamnden.se
SOCIALSTYRELSEN 075-2473000 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se
SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN 010-4735000 spsm@spsm.se www.spsm.se
STATENS ANSVARSNÄMND 08-56167131 ansvarsnamnden@dom.se www.statensansvarsnamnd.se
STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING 08-4123200 registrator@sbu.se www.sbu.se
STATENS CENTRUM FÖR ARKITEKTUR OCH DESIGN 08-52023500 info@arkdes.se www.arkdes.se
STATENS ENERGIMYNDIGHET 016-5442000 registrator@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se
STATENS FASTIGHETSVERK 010-4787000 sfv@sfv.se www.sfv.se
STATENS FÖRSVARSHISTORISKA MUSEER 08-51956310 info@sfhm.se www.sfhm.se
STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 013-201800 sgi@swedgeo.se www.swedgeo.se
STATENS HAVERIKOMMISSION 08-50886200 info@havkom.se www.havkom.se
STATENS HISTORISKA MUSEER 08-51955600 registrator@shmm.se www.shmm.se
STATENS INSPEKTION FÖR FÖRSVARSUNDERRÄTTELSEVERKSAMHETEN (SIUN) 08-55504550 registrator@siun.se www.siun.se
STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 010-4534000 registrator@stat-inst.se www.stat-inst.se
STATENS JORDBRUKSVERK 0771-223223 jordbruksverket@jordbruksverket.se www.jordbruksverket.se
STATENS KONSTRÅD 08-4401280 registrator@statenskonstrad.se www.statenskonstrad.se
STATENS KULTURRÅD 08-51926400 kulturradet@kulturradet.se www.kulturradet.se
STATENS MARITIMA MUSEER 0455-359300 registrator@maritima.se www.maritima.se
STATENS MEDIERÅD 08-6651460 registrator@statensmedierad.se www.statensmedierad.se
STATENS MUSEER FÖR VÄRLDSKULTUR 010-4561200 registrator@varldskulturmuseerna.se www.varldskulturmuseerna.se
STATENS MUSIKVERK 08-51955450 registrator@musikverket.se www.musikverket.se
STATENS NÄMND FÖR ARBETSTAGARES UPPFINNINGAR 08-4051000 www.regeringen.se/myndigheter-med-flera/statens-namnd-for-arbetstagares-uppfinningar2/
STATENS SERVICECENTER 0771-456000 registrator@statenssc.se www.statenssc.se
STATENS SKADEREGLERINGSNÄMND 08-7000800 http://www.kammarkollegiet.se/n-mndmyndigheter/skaderegleringsn-mnden
STATENS SKOLINSPEKTION 08-58608000 skolinspektionen@skolinspektionen.se www.skolinspektionen.se
STATENS SKOLVERK 08-52733200 registrator@skolverket.se www.skolverket.se
STATENS TJÄNSTEPENSIONS- OCH GRUPPLIVNÄMND 060-187546 kundservice@spv.se www.spv.se
STATENS TJÄNSTEPENSIONSVERK 060-187400 kundservice@spv.se www.spv.se
STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT 018-674000 sva@sva.se www.sva.se
STATENS VÄG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT 013-204000 vti@vti.se www.vti.se
STATENS ÖVERKLAGANDENÄMND 08-7000800 registratur@kammarkollegiet.se www.kammarkollegiet.se/namndmyndigheter/statens-overklagandenamnd/om-namnden
STATISTISKA CENTRALBYRÅN 010-4794000 scb@scb.se www.scb.se
STATSKONTORET 08-4544600 registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se
STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 08-49400000 registrator@uniarts.se www.uniarts.se
STOCKHOLMS UNIVERSITET 08-162000 registrator@su.se www.su.se
STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 08-7994000 registrator@ssm.se www.stralsakerhetsmyndigheten.se
STYRELSEN FÖR ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL 0771-990900 registrator@swedac.se www.swedac.se
STYRELSEN FÖR SAMEFONDEN www.sametinget.se/samefonden
SVENSKA ESF-RÅDET 020-333390 esf@esf.se www.esf.se
SVENSKA FAO-KOMMITTÉN www.regeringen.se/sveriges-regering/naringsdepartementet/FAO-och-Svenska-FAO–kommitten
SVENSKA INSTITUTET 08-4537800 si@si.se www.si.se
SVENSKA INSTITUTET FÖR EUROPAPOLITISKA STUDIER 08-58644700 info@sieps.se www.sieps.se
SVERIGES FÖRFATTARFOND 08-4404550 svff@svff.se www.svff.se
SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING 018-179000 sgu@sgu.se www.sgu.se
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET 018-671000 registrator@slu.se www.slu.se
SVERIGES METEOROLOGISKA OCH HYDROLOGISKA INSTITUT 011-4958000 smhi@smhi.se www.smhi.se
SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 010-6179800 sakint@sakint.se www.sakint.se
SÄKERHETSPOLISEN 010-5687000 sakerhetspolisen@sakerhetspolisen.se www.sakerhetspolisen.se
SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 08-6084000 registrator@sh.se www.sh.se
TANDVÅRDS-OCH LÄKEMEDELSFÖRMÅNSVERKET, TLV 08-56842050 registrator@tlv.se www.tlv.se
TILLVÄXTVERKET 08-6819100 tillvaxtverket@tillvaxtverket.se www.tillvaxtverket.se
TOTALFÖRSVARETS FORSKNINGSINSTITUT, FOI 08-55503000 registrator@foi.se www.foi.se
TOTALFÖRSVARETS REKRYTERINGSMYNDIGHET 0771-244000 exp@rekryteringsmyndigheten.se www.rekryteringsmyndigheten.se
TRAFIKANALYS 010-4144200 trafikanalys@trafa.se www.trafa.se
TRAFIKVERKET 0771-921921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se
TRANSPORTSTYRELSEN 0771-503503 kontakt@transportstyrelsen.se www.transportstyrelsen.se
TULLVERKET 0771-520520 tullverket@tullverket.se www.tullverket.se
UMEÅ UNIVERSITET 090-7865000 umea.universitet@umu.se www.umu.se
UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERÅDET 010-4700300 registrator@uhr.se www.uhr.se
UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET 08-56308500 registrator@uka.se www.uka.se
UPPHANDLINGSMYNDIGHETEN 08-58621700 registrator@uhmynd.se www.upphandlingsmyndigheten.se
UPPSALA UNIVERSITET 018-4710000 registrator@uu.se www.uu.se
UTRIKESFÖRVALTNINGENS ANTAGNINGSNÄMND
VALMYNDIGHETEN 08-6356900 registrator@val.se www.val.se
VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM 08-4733000 vinnova@vinnova.se www.vinnova.se
VETENSKAPSRÅDET 08-54644000 vetenskapsradet@vr.se www.vr.se
ÅKLAGARMYNDIGHETEN 010-5625000 registrator@aklagare.se www.aklagare.se
ÖREBRO UNIVERSITET 019-303000 registrator@oru.se www.oru.se
ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR HÖGSKOLAN 08-56308700 onh@onh.se www.onh.se
ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR NÄMNDEMANNAUPPDRAG 060-186600 kammarrattenisundsvall@dom.se www.kammarrattenisundsvall.se
ÖVERKLAGANDENÄMNDEN FÖR STUDIESTÖD 0611-347500 registrator@oks.se www.oks.se